Registrácia

Dobrý deň. Sme radi, že ste sa rozhodli uchádzať o predajné miesto na Beckovských Slávnostiach. Nižšie v texte nájdete podrobné kroky a časté otázky, ako na to…

Môžu sa Beckovských Slávností zúčastniť všetci predajcovia, bez obmedzenia sortimentu?
NIE. Jarmok počas Beckovských Slávností je REMESELNÝM JARMOKOM. Jedinou výnimkou je sekcia GASTRO, v ktorej, ale tiež preferujeme domáce, ľudové, či iné tradičné pokrmy, nápoje a iné produkty na jedenie, alebo pitie.

Mám záujem sa zúčastniť ako predajca, stánkar, remeselník na Beckovských Slávnostiach. Ako mám postupovať?
Nižšie nájdete formulár, ktorý treba vyplniť Vašimi AKTUÁLNYMI informáciami.

Ako viem, že som bol úspešne zaregistrovaný?
Po vyplnení a úspešnom odoslaní Vám bude na uvedený mail odoslaná potvrdzujúca správa.

Ako budem vedieť, že som vybratý a budem sa môcť zúčastniť?
Po obdržaní Vašich údajov ich vyhodnotíme a v prípade záujmu Vám zašleme na Váš kontaktný e-mail akreditačný mail, na ktorom budete mať ďalšie presné inštrukcie.

Kedy budem vedieť že som vybraný, alebo nie?
Registrácia prebieha do prvého pracovného dňa v apríli. Následne začneme spracovávať žiadosti. Po prvej polovici apríla budú mailom oslovení vybraný účastníci. V tejto komunikácii budú spresnené všetky potrebné ďalšie údaje a inštrukcie.
V prípade, že Vám mail neprišiel, ste buď zadali vo formulári nesprávny e-mail, alebo ste nebol vybraný pre tento rok.

Koľko sa platí za miesto?
Výška nájmu sa určuje podľa veľkosti stánku a taktiež poskytovaného sortimentu. O výške budete upovedomený v kontaktnom e-mali.

Ak som nestihol termín registrácie daného roku, môžem sa prihlásiť už na budúci rok?
Áno, môžete. Stačí vyplniť formulár a budete zaradený do ďalšieho výberového konania na budúci rok, ktoré prebehne v rovnakom časovom období.

UPOZORNENIE: Na Beckovské Slávnosti sa každoročne hlási množstvo predajcov, stánkarov, remeselníkov. Žiaľ, pre obmedzenosť priestoru môžeme vybrať len určité množstvo.
Údaje v kontaktnom formulári prosím vypisujte s maximálnou presnosťou a pravdivo, aby sa tak zamedzilo ďalším problémom a nezrovnalostiam.

V mene teamu Beckovských Slávností Vám želáme všetko dobré.

Registrácia BS 2020

Dátum predaja: 18. 7. 2020 Sobota a 19. 7. 2020 Nedeľa

Prihlásiť sa môžete do 1.5. 2020, vybraných uchádzačov skontaktujeme do 1. 6. 2020!


Suma za 1kw je 7 €. Ak žiadate viac ako 8kw, do poznámky uveďte požadovaný odber.


Podmienky

Záväzné podmienky pre každého potenciálneho a každého akceptovaného predajcu na Beckovských Slávnostiach (ďalej len “podmienky” a “predajca”). Práva a povinnosti predajcu a organizátora bližšie neurčené týmito podmienkami sa spravujú Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Organizátor a správca Beckovských Slávností:

Double Agency s.r.o.,Beckov 405, 916 38
stankari@beckovskeslavnosti.sk
Telefón:  0944 202 291

Číslo účtu : 4005794418/7500
IBAN : SK69 7500 0000 0040 0579 4418
SWIFT : CEKOSKBXIČO:   43 865 658
DIČ:  2022495442
IČ DPH:  SK2022495442
Zápis v OR OS Trenčín 18557/R. (ďalej “organizátor”).

Preambula
Beckovské Slávnosti sú príležitostný trh organizovaný spoločnosťou Double Agency s.r.o

I. Predmet podmienok

 1. Predmetom týchto podmienok je úprava práv, povinností a právnych vzťahov medzi organizátorom Beckovských Slávnosti a predajcom pri účasti predajcu na Beckovských Slávnostiach. Tieto podmienky sú pre organizátora a predajcov záväzné a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Organizátor zabezpečí pre predajcu predajné miesto na dobu trvania Beckovské Slávnosti / sobota, nedeľa/, v dni konania podujatia a predajca za to zaplatí účastnícky poplatok.

II. Práva a povinnosti predajcu

 1. Predajca je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby na Beckovských Slávnostiach, podľa týchto podmienok a podľa podmienok z prihlášky, na základe ktorej je predajca akceptovaný organizátorom. Predajca nie je oprávnený predávať iné tovary či poskytovať iné služby, ako uviedol v prihláške a tiež sa nesmie vychyľovať od predmetu svojej činnosti známemu organizátorovi (podľa predajcom poskytnutých informácií alebo informácií z webstránky predajcu a pod.).
 2. Predajcovia predávajúci tovar neurčený na priamu konzumáciu na mieste, poskytovalia služieb (ďalej spolu len “predajcovia tovarov” a “predaj tovarov”) a predajcovia tovarov určených na priamu konzumáciu na mieste (ďalej len “gastro predajcovia” a “gastro predaj”), sú povinní mať na Beckovských Slávnostiach aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, potvrdenie o pridelení DIČ; v prípade poľnohospodárov potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo registráciu farmy, a v prípade predajcov tovarov určených na priamu konzumáciu aktuálne a platné dokumenty od hygieny.

2.1. Predajcovia, ktorí zaobchádzajú a ponúkajú potraviny a jedlo, sú povinní mať aj povolenie na ambulantný predaj od príslušných orgánov úradu verejného zdravotníctva a veterinárnej správy, osvedčenie o odbornej spôsobilosti a zdravotný preukaz, a to tak v prípade predajcov tovarov určených na priamu konzumáciu na mieste, ako aj v prípade predajcov potravín neurčených na priamu konzumáciu na mieste. Obchodníci s potravinami (neurčených na priamu konzumáciu na mieste) sú povinní mať tiež potvrdenie o schválení skladu regionálnym úradom verejného zdravnotníctva.

2.2. Každý predajca je povinný mať počas trhu pri sebe všetky doklady, ktoré mu vyplývajú z platnej legislatívy SR.

 1. Predajca je povinný si priniesť vlastné elektrické káble na pripojenie do siete (predlžovačku). Predajcovia, ktorí používajú otvorený oheň, sú povinní mať pri sebe hasiaci prístroj podľa platných predpisov.
 2. Predajca je zodpovedný za vlastnú registračnú pokladňu (na ambulantný predaj) podľa aktuálnej vyhlášky a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
 3. Predajcovi bude pridelené predajné miesto (priestor) podľa plánu zhotoveného organizátorom. Predajca sa zaväzuje rešpektovať plán zhotovený organizátorom a riadiť sa pokynmi organizátora pri prideľovaní miesta. Predajca nesmie svoje miesto alebo jeho časť prenajať tretej osobe alebo ho podnajať. Jedno predajné miesto pridelené podľa úhrady účastníckeho príspevku je pridelené vždy len jednému predajcovi (jedno IČO, či jeden subjekt… atď.) a viacerí predajcovia ho nesmú zdieľať. Predajca nesmie predávať tovary alebo poskytovať služby za inú osobu či iného predajcu. Predajca nesmie propagovať politickú stranu alebo hnutie ani prezentovať názory, ktoré vedú k podpore a propagácii skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
 4. Predajca je povinný postupovať pri účasti na Beckovských Slávnostiach, so starostlivosťou a ohľadom na ostatných účastníkov, účinkujúcich a predajcov. Toto platí vo zvýšenej miere pri inštalácii a deinštalácii stolov/stánkov a tovaru na predajných miestach, kedy je zvýšený pohyb chodcov zároveň s jazdou vozidiel a tiež pri vjazde vozidlami do zóny.
  Predajca či poskytovateľ služieb sám znáša škody spôsobené zlým počasím, či nemožnosťou zúčastniť sa trhu z tohto dôvodu.
 5. Predajcovi bude sprístupnená zóna autom na inštaláciu stánku a tovaru v SOBOTU v čase medzi 6.00 – 8.00 hod. Po 8.00 nebudú autá vpustené do zóny a predajcovia budú musieť svoj tovar nosiť manuálne z najbližšej prejazdnej cesty. Trh bude otvorený verejnosti od 08.00 – 20.00 hod. Predajca sa zaväzuje predávať tovary a poskytovať služby počas celej doby trvania Beckovských Slávnosti,. Od 20.00 hod. bude celá zóna autám opäť prístupná a všetky veci súvisiace s predajom musia byť odpratané do 22.00 hod.
  NEDELA v čase medzi 6.00 – 8.00 hod. Po 8.00 nebudú autá vpustené do zóny a predajcovia budú musieť svoj tovar nosiť manuálne z najbližšej prejazdnej cesty. Trh bude otvorený verejnosti od 08.00 – 18.00 hod. Predajca sa zaväzuje predávať tovary a poskytovať služby počas celej doby trvania Beckovských Slávnosti,. Od 18.00 hod. bude celá zóna autám opäť prístupná a všetky veci súvisiace s predajom musia byť odpratané do 20.00 hod.
 6. Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov predajcu, jeho predajného miesta, služieb a tovaru. Predajca tiež udeľuje súhlas na použitie týchto záznamov na medializáciu a propagáciu Beckovských Slávnosti, organizátorom.
 7. V prípade nerešpektovania Práv a povinností predajcu organizátor zamietne budúcu účasť predajcovi na ďalší rok Beckovských Slávností.
  .

III. Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor zabezpečí organizáciu Beckovských Slávností, vytvorenie programu, výber a koordináciu predajcov a účinkujúcich, medializáciu a reklamu podujatia, kontakt a prezentáciu partnerov, vytvorenie plánu trhu a časového harmonogramu trhu.
 2. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté predajcami, účinkujúcimi, či účastníkmi Beckovských Slávností,. Organizátor nezodpovedá za kvalitu tovaru a služieb poskytovaných na Beckovských Slávnostiach, ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a služby. Organizátor nezodpovedá za žiadne straty, či odcudzenia na Beckovských Slávnostiach. Organizátor nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich. Organizátor nezodpovedá za zlé počasie a je v prípade obzvlášť zlého počasia (napr. extrémny dážď, vietor či sneh) oprávnený Beckovské Slávnosti, v deň konania zrušiť bez nároku predajcov (poskytovateľov služieb) na náhradu škody, či ušlého zisku a bez vrátenia účastníckeho poplatku (najmä z dôvodu ochrany života a zdravia účastníkov trhu).
 3. Organizátor si vyhradzuje právo na poslednú chvíľu zmeniť umiestnenie predajných miest predajcov.

IV. Pokuta a zrušenie účasti predajcu

 1. V prípade, že sa ukáže, že predajca nespĺňa podmienky účasti na Beckovských Slávnostiach / napr. že sa nezhodujú s údajmi uvedenými na žiadosti a pod, účasť na Beckovských Slávnostiach bude odopretá a zaplatený účastnícky poplatok sa mu nevráti a použije sa ako pokuta za porušenie povinností predajcom.
 2. V prípade zrušenia účasti predajcu organizátorom podľa bodu 1. nevzniká predajcovi žiadny nárok na náhradu prípadných škôd či ušlého zisku. To platí aj v prípade zrušenia Beckovských Slávností z dôvodov nepriazne počasia uvedených v článku III ods. 2.